Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Faglige bidragsytere

Miljø- og klimafeltet er komplekst og arbeidet med Tiltakskatalogen bygger derfor på et samarbeid mellom en rekke norske fagmiljøer og myndigheter. Arbeidet er finansiert av Statens vegvesen (ved etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport og Vegdirektoratet, TMT-avdelingen og Transnova), Norges Forskningsråd (KMB-prosjektet TEMPO under Renergi programmet) og TØIs grunnbevilgning. I tillegg kommer en betydelig egeninnsats fra forfatterne i de ulike institusjonene som har bidratt.

 

Arbeidet utføres i samarbeid mellom flere. TØI er prosjektleder, redaktør og faglig hovedansvarlig for arbeidet. Statens vegvesen, andre oppdragsgivere og brukerne har full bruksrett til alt materiale. I TØIs team inngår Marika Kolbenstvedt (prosjektleder), Harald Aas, Astrid Amundsen og Michael W. J. Sørensen.

Et Redaksjonråd støtterarbeidet. Faste medlemmer er Guro Berge (Statens vegvesens hovedkontaktperson) og Ellen Foslie (Vegdirektoratet). Andre som møter avhengig av dagsorden; Eva Solvi (Transnova), Erik Figenbaum (Vegdirektoratet), Anne Ogner (Vegdirektoratet) og Sidsel Kålås (Vegdirektoratet),

Forfattere fra ulike fagmiljøer, fra Vegdirektoratet og Transnova har skrevet og revidert tiltaksbeskrivelser og navngis for det enkelte tiltak. Kontaktpersoner fra Vegdirektoratet og Transnova har også bidratt med materiale, eksempler og kvalitetssikring.

Link til liste med forfattere, fagmiljøer og kontaktpersoner.