Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Resultat hurtigsøk

Følgende tiltak er lenket opp mot Kulturmiljø:
Trafikkreduserende fortetting
Fortetting er et viktig virkemiddel for å redusere biltrafikk og klimagassutslipp, og finnes som målsetting eller tiltak i mange kommuneplaner. Likevel fortsetter arealutviklingen i bilavhengige lokaliteter, og biltrafikken øker. Dette kan skyldes up..

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det viktigste lovverket for å ivareta miljøhensyn og iverksetting av miljøtiltak ved planlegging i byer og tettsteder. Loven sørger for at inngrep i våre fysiske omgivelser blir underlagt felles nasjonale mål og miljøkrav, a..

Sambruksareal/Shared space
Hovedformålet med shared space/sambruksareal er å forbedre samspillet i gater og byrom mellom ulike brukergrupper. Målet er også å forbedre bymiljø og estetikk. Dette er oppfylt i alle prosjekter. Tiltaket bidrar til fartsreduksjon, mer jevn fart og ..

Formingsprinsipp for gater og veger
Kan redusere inngrep i landskapet, redusere barriereeffekter og fremheve stedsidentitet. ..