Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Resultat hurtigsøk

Følgende tiltak er lenket opp mot Areal:
Lokalisering av arbeidsplasser og bolig
En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering ..

Trafikkreduserende fortetting
Fortetting er et viktig virkemiddel for å redusere biltrafikk og klimagassutslipp, og finnes som målsetting eller tiltak i mange kommuneplaner. Likevel fortsetter arealutviklingen i bilavhengige lokaliteter, og biltrafikken øker. Dette kan skyldes up..

Kapasitet i veinettet
Endringer av kapasiteten i vegnettet har betydning både for framkommeligheten i nettet, for investorers interesse for utvikling av nye områder og for transportomfanget og transportmiddelfordelingen. Redusert reisemotstand gjør at flere reiser og at d..

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er det viktigste lovverket for å ivareta miljøhensyn og iverksetting av miljøtiltak ved planlegging i byer og tettsteder. Loven sørger for at inngrep i våre fysiske omgivelser blir underlagt felles nasjonale mål og miljøkrav, a..

Styring ved hjelp av miljøindikatorer
Å sette konkrete, ofte tallfestete, mål for de resultater man ønsker å oppnå med offentlig politikk virker både motiverende og disiplinerende, og kan bidra til at aktører som har kontroll over virkemidler, bruker disse på den mest effektive måten. Br..

Vegprising/Køprising
Vegprising/køprising har til nå redusert trafikkmengden med opp mot 15-20 prosent. Den avvisende effekten vil være avhengig av kostnaden ved å bruke vegen. De stedene som har oppnådd størst reduksjon i biltrafikken, har samtidig utbedret kollektivtil..

Framkommelighetstiltak for kollektivtrafikk
Framkommelighetsforbedring har som hensikt å gi kollektivtrafikk prioritet i trafikkbildet, slik at reisetiden kan reduseres og regulariteten bedres. Miljøeffekter av framkommelighetstiltak kan knyttes til både transportmiddelvalg og kjøremønster. Ti..

Utvikling av rutetilbud
De fleste nye rutetilbudene er i første rekke tiltak som gir dagens trafikanter et bedre tilbud, eller som fører til bedre ressursutnyttelse. Bedre kollektivtransport alene bidrar bare i begrenset grad til å redusere utslippene fra vegtrafikken. Koll..

Taksttiltak kollektivtrafikk
Drift av kollektivtransport finansieres av inntekter fra trafikantene og kjøp av tjenester (tilskudd) fra det offentlige.Takster kan benyttes som virkemiddel for å holde på trafikantene og/eller å få flere til å reise kollektivt og nivået må sees i s..

Sykkelveg og sykkelnett
Både nasjonalt og kommunalt er det et mål å tilrettelegge for økt sykkelbruk, men sykkelandelen er bare rundt 4,5% i Norge. Sammenhengende sykkelvegnett av høy standard bestående av attraktive sykkelveger og -felt og gode sykkelløsninger i kryss forb..

Sykkelparkering
Sammen med et godt utbygget gang- og sykkelvegnett vil sykkelparkering kunne bidra til at flere sykler til og fra daglige gjøremål. Ved å få flere til å velge sykkel fremfor å kjøre bil på kortere reiser vil det bidra til bedre miljø lokalt, mindre C..

Samkjøring med bil
Mer samkjøring med bil er gunstig både for miljøet og klimaet. Flere personer i hver bil gjør at antallet biler på vegen kan reduseres. Forutsetningen er at ordningen ikke tiltrekker seg nye reisende, trekker passasjerer over fra kollektivtransporten..

Sambruksareal/Shared space
Hovedformålet med shared space/sambruksareal er å forbedre samspillet i gater og byrom mellom ulike brukergrupper. Målet er også å forbedre bymiljø og estetikk. Dette er oppfylt i alle prosjekter. Tiltaket bidrar til fartsreduksjon, mer jevn fart og ..

Miljøgater
Tiltaket er iverksatt på en rekke vegstrekninger nasjonalt og internasjonalt. Flere av de innførte tiltakene medførte en reduksjon i kjørehastighet på strekningen, noe som kan gi reduserte utslipp til luft og støy. Syklistene og fotgjengerne er de so..

Fysisk fartsregulering og rundkjøringer
Fysisk fartsregulering kan i mange tilfeller være et nødvendig supplement til skiltet fartsgrenser for å få redusert farten til ønsket nivå. Redusert fartsnivå har positiv effekt i forhold til både klima, luftforurensning, støy, sikkerhet og trygghet..

Formingsprinsipp for gater og veger
Kan redusere inngrep i landskapet, redusere barriereeffekter og fremheve stedsidentitet. ..